ҚМУда студентлик гүўалықлары тапсырылды

Халқымыз әсирлер даўамында әрман етип ерискен ғәрезсизлигимизди еле де беккемлеў — раўажланыўымыздың ең әҳмийетли бағдарларының бири есапланады. Ал, ҳәр қандай раўажланыўдың тийкарғы факторы — жоқары интеллектуал ҳәм руўхый […]

Read More →

Китап саўға етиў акциясы даўам етпекте…

Китап – бул инсанияттың әййем тарийхтан ең уллы әжайип жаратылысларынан, ол инсанди ақыл жағынан жетик дәрежеге ерисиўине ҳәм мәнәўий камалға жетиўине жәрдем береди, китаптың илим булақлары арқалы ҳәр […]

Read More →

«Мектебиме китаплар саўға етемен» акциясы даўам етпекте…

Ҳүрметли Президентимиз жасларды китап оқыўға қызықтырыў бойынша: «Жаслардың китап оқыўға қызығыўшылығын арттырыў, оларды китап пенен дос етиў, бәршениң китап оқыў дәрежесин жоқарылатыўға үлкен итибар қаратыў керек», деген еди. […]

Read More →

Мәмлекетимизде ҳеш бир инсан нәзерден шетте қалмайды

12-май күни Физика-математика факультети профессор-оқытыўшылары ҳәм студент жаслары Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң 2018-жыл 9-ноябрь күнги 917-санлы буйрығы талаплары тийкарында Қоңырат районында жайласқан “Туркистан” мәкан […]

Read More →

Профессор Аманбай Отаров – 80 жаста

Белгили алым, есаплаў математикасы тараўындағы көп санлы илимий мийнетлердиң авторы, көп жыллардан берли Бердақ атындағы Қаракалпақ мәмлекетлик университетинде студент-жасларға тәлим-тәрбия берип, Қарақалпақстанда математика илиминиң раўажланыўына  салмақлы үлес қосып […]

Read More →

Руўхыйлық күни илажлары шеңберинде музейге саяхат…

Физика-математика факультети Математика қәнигелигиниң 2е-курс студентлери, топар басшысы Адилбай Қудайбергенов басшылығында апрел айы ушын жобаластырылған руўхыйлық күнинде Әмет Шамуратов ҳәм Айымхан Шамуратовалардың үй музейинде болды. Музейде студентлер Әмет […]

Read More →

Академик Ш.Аюпов ҚМУда сабақ өтпекте

Бизиӊ елимиз ерте дәўирлерден-ақ билим ҳәм илим раўажланған үлке болып, өзиниң әжайып талантлы алымлары менен дүньяға даңқ таратқан. Басқа илимлер менен бир қатарда математиканың раўажланыўына да уллы алым […]

Read More →

Кейинги басқышқа жоллама алды

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Физика-математика факультетинде бакалавр тәлим бағдарлары студентлери арасында 15-16 апрель күнлери «Информатика ҳәм информациялық технологиялары» пәни бойынша пән олимпиадасының I басқышы болып өтти. Өткерилген […]

Read More →

Норвегияның Энергия Технологиялары Институтының профессоры, жерлесимиз Смағул Қаражанов ҚМУда сабақ бермекте

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин питкерген мақтанышларының бири, физика-математика илимлериниң докторы, профессор Смағул Қаражанов ҳәзирги ўақытта Норвегияның Энергия Технологиялары Институтында жетекши илимий хызметкер болып жумыс ислеп келмекте. Президентимиздиң […]

Read More →

Қырғызстанлық жетик қәниге электр энергетика кафедрасында сабақ берип атыр

Усы жылдың 10-16 апрель күнлери Қырғызстанның “Өзбек-Қырғыз университети” доценти, техника илимлери кандидаты Расаходжаев Бахрамжан Қарақалпақ мәмлекетлик университети Физика-математика факультетиниң “Электр энергетикасқ” кафедрасының халық аралық бирге ислесиў жобалары тийкарында […]

Read More →