Коррупция бойинша физика факультетинде откерилген илаж

Коррупция машқаласы бүгинги күнде пуқаралық жәмийетиниң раўажланыўына тосқынлық ететуғын тийкарғы факторлардың бири. Себеби, коррупция машқаласының турмысымызда ушырасыўы — нызам үстемлигин тәмийинлеў, демократиялық реформалардың нәтийжели әмелге асырылыўына ҳәм инсан […]

Read More →

Физика факультетинде футбол жарысы

Бүгинги күнде Өзбекстан Республикасында, атап айтқанда, Қарақалпақстанда спортты раўажландырыўға ҳәм жас спортшыларды халықаралық көлемдеги жарысларға таярлаў, физикалық потенциалы жоқары спортшыларды таярлаўға үлкен итибар қаратылмақта. Ҳәзир күнде Өзбекстан Республикасында […]

Read More →

ҚМУда студентлик гүўалықлары тапсырылды

Халқымыз әсирлер даўамында әрман етип ерискен ғәрезсизлигимизди еле де беккемлеў — раўажланыўымыздың ең әҳмийетли бағдарларының бири есапланады. Ал, ҳәр қандай раўажланыўдың тийкарғы факторы — жоқары интеллектуал ҳәм руўхый […]

Read More →

Китап саўға етиў акциясы даўам етпекте…

Китап – бул инсанияттың әййем тарийхтан ең уллы әжайип жаратылысларынан, ол инсанди ақыл жағынан жетик дәрежеге ерисиўине ҳәм мәнәўий камалға жетиўине жәрдем береди, китаптың илим булақлары арқалы ҳәр […]

Read More →

«Мектебиме китаплар саўға етемен» акциясы даўам етпекте…

Ҳүрметли Президентимиз жасларды китап оқыўға қызықтырыў бойынша: «Жаслардың китап оқыўға қызығыўшылығын арттырыў, оларды китап пенен дос етиў, бәршениң китап оқыў дәрежесин жоқарылатыўға үлкен итибар қаратыў керек», деген еди. […]

Read More →

Мәмлекетимизде ҳеш бир инсан нәзерден шетте қалмайды

12-май күни Физика-математика факультети профессор-оқытыўшылары ҳәм студент жаслары Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң 2018-жыл 9-ноябрь күнги 917-санлы буйрығы талаплары тийкарында Қоңырат районында жайласқан “Туркистан” мәкан […]

Read More →

Профессор Аманбай Отаров – 80 жаста

Белгили алым, есаплаў математикасы тараўындағы көп санлы илимий мийнетлердиң авторы, көп жыллардан берли Бердақ атындағы Қаракалпақ мәмлекетлик университетинде студент-жасларға тәлим-тәрбия берип, Қарақалпақстанда математика илиминиң раўажланыўына  салмақлы үлес қосып […]

Read More →

Руўхыйлық күни илажлары шеңберинде музейге саяхат…

Физика-математика факультети Математика қәнигелигиниң 2е-курс студентлери, топар басшысы Адилбай Қудайбергенов басшылығында апрел айы ушын жобаластырылған руўхыйлық күнинде Әмет Шамуратов ҳәм Айымхан Шамуратовалардың үй музейинде болды. Музейде студентлер Әмет […]

Read More →

Академик Ш.Аюпов ҚМУда сабақ өтпекте

Бизиӊ елимиз ерте дәўирлерден-ақ билим ҳәм илим раўажланған үлке болып, өзиниң әжайып талантлы алымлары менен дүньяға даңқ таратқан. Басқа илимлер менен бир қатарда математиканың раўажланыўына да уллы алым […]

Read More →

Кейинги басқышқа жоллама алды

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Физика-математика факультетинде бакалавр тәлим бағдарлары студентлери арасында 15-16 апрель күнлери «Информатика ҳәм информациялық технологиялары» пәни бойынша пән олимпиадасының I басқышы болып өтти. Өткерилген […]

Read More →