Физика-математика факультети
Физика-математика факультети

Кафедралар

Әмелий математика
Функционал анализ, алгебра ҳәм геометрия
Математикалық анализ ҳәм дифференциаллык теңлемелер
Электро энергетика
Улыўма физика
Ярым өткизгишлер физикасы


Әҳмийетли

www.gov.uz
O'zbekiston Respublikasi Hukumat portali
www.press-service.uz
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati
www.uza.uz
O'zbekiston milliy axborot agentligi
www.edu.uz
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi
www.ziyonet.uz
O'zbekiston Respublikasi Axborot ta'lim tarmog'i

 

ЯРЫМ ӨТКИЗГИШЛЕР ФИЗИКАСЫ КАФЕДРАСЫ

Кафедра баслыгы: проф. Исмайлов Қанатбай Абдиреймович
Адрес: Нөкис қаласы, Ч. Абдиров көшеси, №1
Телефон:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасы 1987 жылы ашылды. Әлбетте кафедра өзинен-өзи тақыр жерден пайда болған жоқ. Кафедраның ашылыўы ушын сол дәўирге келип, керек болған шәрт-шараятлар ҳәм имканиятлар жаратылған еди, яғный бүгинги күни ярымөткизгишлер физикасы тараўының ең актуаль илимий бағдарларынан есапланған «Көп қатламлы ҳәм дәўирли ярымөткизгишли структуралар» атамасындағы проблемалық лаборатория шөлкемлестирилген еди. Бул проблемалық лабораторияның инициаторы ҳәм авторыда доцент Мадрейм Ережепов болып есапланады. Сондай ақ бүгин арамызда жоқ, деген менен усы кафедраның қуралыўында өз үлеслерин қосқан профессор – оқытыўшыларды атап өтетуғын болсақ, олардан доцентлер М.Дүйсенбаев, О.Данияров, енди ғана докторлық диссертацияларын жақлайман деп турған доцентлер Б.Ембергенов, Р.Бекимбетовларды атап өтиў орынлы. Кафедраның биринши баслығы доц.М.Ережепов (1987-1992 жж). Оннан кейинги дәўирлерде доц.У.Насыров (1992-1998 жж.), проф.Қ.А.Исмайлов (1998-2010 жж.), физика математика илимлериниң докторы А.Б.Камалов (2010–2011 жж.), ал 2011 жылдың октябрь айынан тап ҳәзирги күнге шекем кафедраны проф.Қ.А.Исмайлов басқарып келмекте.

Кафедра ашылып, арадан 7 жыл өткеннен кейин, яғный 1994-жылы 01.04.10 – «ярымөткизгишлер ҳәм диэлектриклер физикасы» қәнигелиги бойынша аспирантура ашылып илимге қуштар жас илимпазлар таңлап алынып, 2012 жылға шекем нәтийжели хызмет көрсетип келди. 2000-жылдан баслап 2011 жылға шекем кафедрада бакалавр бағдарын тамамлаған студентлер ушын «ярымөткизгишлер ҳәм диэлектриклер» физикасы», 2011 жылдан баслап ҳәзирги күнге шекем 5А140204-«Конденсацияланған орталықлар физикасы ҳәм материалтаныў» қәнигелиги (Ярымөткизгишлер физикасы бойынша хызмет түри ущын) бойынша магистрлер таярланып келмекте.

Бүгинги күнниң нәзери менен өткен дәўирге бир шолыў жасайтуғын болсақ, кафедра ҳәр тәреплеме өсип раўажланды. 1994–2011 жыллар аралығында кафедрамыздан 3 илим докторы (проф.Қ.Исмайлов, 1995-ж., проф.М.Б.Тагаев, 2001-ж. ҳәм доц. А.Б.Камалов, 2011-ж.) ҳәм 10 нан аслам илим кандидатлары өз диссертацияларын табыслы қорғап шыкты. Бул табысларға ерисиўде биринши нәўбетте айрықша айтатуғын болсақ, Украина миллий илимлер академиясына караслы ярымөткизгишлер физикасы институтының 33-санлы «Жокары жийиликли электроника» лабораториясының (лаборатория баслығы еки мәрте Украина илим ҳәм техника тараўы бойынша мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, техника илимлериниң докторы, профессор Конакова Раиса Васильевнаның) ислеген хызметлери жүдә уллы болды. Оннан кейинги кафедраның жас илимий –педагогикалық кадрлар менен тәмийинлеўинде Улуғбек атындағы Өзбекстан миллий университетиниң, Беруний атындағы Ташкент мәмлекетлик техника университетиниң ҳәм Өзбекстан илимлер академиясының «Физика-Қуяш» илимий өндирислик бирлеспесине қараслы Физика –техника институтлары алымларының атқарған хызметлери айрықша болып табылады. Кафедра ашылғалы берли еки халықаралық (1993 ҳәм 1997- жж.), үш республикалық (1990, 2005 ҳәм 2011 жж.) масштабта илимий-әмелий конференциялар өткерилди. Дерлик усы күнге шекем кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен мәмлекетлик буйыртпа бойынша фундаменталлық ҳәм әмелий - илимий темалар атқарылып келмекте.

Сондай-ақ илимий жумыслардың нәтийжелери Өзбекстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы Жоқары Аттестация Комиссиясының дүнья жәмийетшилиги тән алған арнаўлы дизиминдеги илимий журналларда басылып шықпақта. Усы илимий жумыслардың нәтийжелери кафедра профессор-оқытыўшыларының кандидатлык ҳәм докторлық диссертацияларының тийкарын қурады. Проф. Қ.Исмайловтың илимий басшылығында 4 илим кандидаты (Қ.Дәўлетов, 1999-ж., А.Камалов, 2003-ж., М.Шарибаев, 2010-ж. ҳәм А.Атаубаева, 2011-ж.) ҳәм 1 илим докторы (доц.А.Камалов, 2011-ж.) табыслы жақлады. Проф. М.Тагаевтың илимий басшылығында еки илим кандидаты илимий жумысларын қорғап шықты (С.Бекбергенов ҳәм М.Насыров, 2009-ж). Ҳәзирги ўақытта кафедра Украина миллий илимлер академиясының В.Лашкарев атындағы ярымөткизгишлер физикасы, М.Коцюбинский атындағы Винница педагогикалық университети ҳәм Қазақстанның Қ.Жубанов атындағы Ақтөбе мәмлекетлик университетлери менен биргеликте илимий – педагогикалық жумыслар алып бармақта. Көп жыллар даўамында кафедрамызда дәстүрге айланған республикамызға белгили профессор-оқытыўшылар мирәт етилип мәмлекетлик аттестация комиссиясының баслығы ҳәм ярымөткизгишлер физикасының ҳәзирги заман проблемалары бойынша қәнигелик пәнлерден лекция оқып келмекте. Солардан атап өтетуғын болсақ, академик Саидов М.С. ФТИ, проф.Абдурахманов К.П. ТАТУ, проф.Бахадырханов М.К. ТМТУ, проф.Власов С.И. ӨзМУ, проф.Мирсагатов Ш.А. ФТИ, проф.Қаражанов С.Ж. Осло университети (Норвегия), проф Каримов И.М. Анд.МУ ҳ.т.б. 2011 жылы бизиң университетимиз ушын 3 илим докторын 10 нан асламырақ илим кандидатларын таярлап бериўдеги хызметлери ушын университет илмий кеңесиниң шешими менен проф.Р.В.Конаковаға ҳәм 2012 жылы университетимизге жоқары квалификациялы кадрлар таярлап бериўдеги хызметлери ушын А. Беруний атындағы Ташкент мәмлекетлик техника университетиниң «Электроника ҳәм микроэлектроника» кафедрасының профессоры, физика-математика илимлериниң докторы М.К.Бахадырхановқа Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ҳүрметли профессоры деген атағы салтанатлы түрде берилди.

Кафедрада физика-математика илимлери докторы, профессор Қ. Исмайловтың басшылығында 2009-2011 жылларда мәмлекетлик буйыртпа тийкарында ИТД-14-020 - «Модуляцион дифференциаллаў усылы менен ярымөткизгишли структуралар ҳәм олар тийкарындағы әсбаплардың сыпатын алдыннан анықлаў» темасындағы әмелий ҳәм 2007-2011 жылларда ОТ-Ф2- «Ярымөткизгишли дефектлердиң акустохимиясы» темасындағы фундаментал илимий-изертлеў проекти техника илимлери докторы, профессор М. Тагаевтың басшылықларында алып барылды. Ал 2012-2016 жыллар аралығында техника илимлери докторы, профессор М.Тагаевтың басшылығында Ф2-ОТ-1-10079 - «Ярымөткизгишлерде дефектлерди пайда ететуғын лазер-индуциялық сызықлы емес процесслердиң айрықшалықлары» атлы фундаментал илимий-изертлеў проекти (орынлаўшылар доцент Б. Даулетмуратов, доцент С. Бекбергенов, асс. Б. Аметов, магистр Р. Жақсымуратов ҳәм студент А. Джолдасов) орынланып атыр.

1989 жыл. доц.М.Ережепов (ортада) өз шәкиртлери менен гезектеги илимий семинарын өткермекте

Билимлендириў: Магистратура қәнигелиги

5А140204-Конденсацияланған орталықлар физикасы ҳәм материалтаныў.

Профессор-оқытыўшылар қурамы 10.

Илим докторы 1.

Илим кандидаты 4.

Ассистент – 5.

Үлкен илимий-хызметкер излениўши – 4.

   
Фотогалерея