Физика-математика факультети
Физика-математика факультети

Кафедралар

Әмелий математика
Функционал анализ, алгебра ҳәм геометрия
Математикалық анализ ҳәм дифференциаллык теңлемелер
Электро энергетика
Улыўма физика
Ярым өткизгишлер физикасы


Әҳмийетли

www.gov.uz
O'zbekiston Respublikasi Hukumat portali
www.press-service.uz
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati
www.uza.uz
O'zbekiston milliy axborot agentligi
www.edu.uz
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi
www.ziyonet.uz
O'zbekiston Respublikasi Axborot ta'lim tarmog'i

 

ФИЗИКА КАФЕДРАСЫ

Кафедра баслыгы: Абдикамалов Бахтияр Абдиразакович
Адрес: Нөкис қаласы, Ч. Абдиров көшеси, №1
Телефон:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Улыўма физика кафедрасының тарийхы 1935-жылы Нөкис педагогикалық институты жанында шөлкемлестирилген, физика-математика кафедрасынан басланады. 1948-1949 оқыў жылында Математика ҳәм Физика кафедраларына бөлинди. 1954-1972 жыллар аралығында кафедраны Ә.Нурымбетов басқарды. Усы дәўирде кафедрада А.Нурманов, А.Маджитов, Қ.Бердимуратов, В.С.Баев ҳәм Қ.Қыятовлар жумыс иследи. 1979-1989 жыллар аралығында кафедра Ш.Қаниязов, Ж.Қайыпназаров, Р.Турғанбаева, Б.Алламбергенов, Б.Бекбаўлиев, Қ.Бектурғанов, М.Дүйсенбаев, И.Турманов, Б.Абдикамалов, А.Абдинасыров, М.А.Канлар ҳәм тағы басқа прфессор-оқытыўшылары менен толықтырылды.

1972-1981 жыллар аралығында кафедра баслығы лаўазымында ф.-м.и.к, доцент А.Маджитов, 1981-1988 жыллар аралығында ф.-м.и.к, профессор Б.Абдикамалов, 1988-1993 жыллар аралығында ф.-м.и.к, доцент Б.Бекбаўлиев, 1996-2001 жыллар аралығында ф.-м.и.к, доцент Б. Жоллыбеков, 2002-2008 жыллар аралығында техника илимлериниң докторы, доцент М.Тагаев, 2008-2012 жыллар аралығында ф.-м.и.к., проф.Б.Абдикамалов кафедра баслығы лаўазымында жумыс иследи. Усы дәўир аралығында кафедра атамасы бир неше мәрте өзгерди ҳәм кафедрадан бир неше кафедралар бөлинип шықты ҳәм келип қосылды.

2012-жылдан баслап кафедраны ф.-м.и.к., Ж.Акимова басқарып келмекте.

5440100 ҳәм 5140200 “Физик-Бакалавр” қәнигелиги студентлерине жүргизилетуғын улыўма ҳәм теориялық физикадан лекциялық ҳәм физикалық практикум курсларының дерлик барлығы Улыўма физика кафедрасында жүргизиледи. Улыўма физика бөлимлериниң ҳәр биринен лабораториялар шөлкемлестирилген. Бул лабораторияларда студентлер ушын физикалық қубылыслар, нызамлылықларды тәжирийбеде үйрениўге мүмкиншиликлер жаратылған. Физика илиминиң раўажланыў тарийхы, физиканы оқытыў усыллары бойынша лекция курслары жүргизиледи. Сондай-ақ, арнаўлы пәнлер курслары бойынша лекция курслары ҳәм лабораториялары өткериледи. Сонлықтан, кафедра сабақлардың лабораториялар ҳәм үскенелер менен тәмийинлениўи бойынша университетте алдыңғы орынларда турады. Кафедрада техника илимлериниң докторы М.Тагаевтың басшылығында «Акустохимия дефектов полупроводников» атамасындағы 2007-2011 жылларға мөлшерленген фундаментал илим-изертлеў проекти орынланды.

Кафедраның фундаментал изертлеўлери тийкарынан, айрықша физикалық қәсийетлерге ийе кристаллардың физика-химиялық, механикалық ҳәм электрлик қәсийетлериниң сыртқы тәсирлер нәтийжесинде өзгериси нызамлылықларын изетлеўге бағышланған илимий жумыслар алып барылады. Излениўлер нәтийжелери илимий журналларда, халық-аралық илимий конференцияларда баян етилип илимий топламларда шығарылмақта, соның менен бирге монография, методикалық қолланбаларда баспадан шығарылмақта.

Кафедрада билим бериўге алдыңғы педагогикалық технологияны қолланыў жумыслары бойынша айтарлықтай жумыслар орынланды. Проф.Б.Абдикамалов тәрепинен қарақалпақ әлипбеси графикасының ҳәр қыйлы вариантлары (кирилл ҳәм латын шрифтлеринде) ислеп шығылды ҳәм студентлер ушын лекциялар текстин, әмелий ҳәм лабораториялық жумысларды орынлаўға көрсетпелердиң қол жазба ҳәм электронлық вариантларын таярлаўда жақсы нәтийжелер бермекте.

Кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен бир неше оқыў қолланбалары, оқыў методикалық қолланбалар, мектеп оқыўшылары ушын физика оқыўлықлары аўдармалары жазылды. Физикалық терминлердиң аўдармасы ҳәм түсиндирме сөзликлери баспадан шығарылды. Кафедрада ҳәр жылы 20-30 студент питкериў жумысларын жақлайды.

Билимлендириў:

Бакалавр бағдары: 5440100 ҳәм 5140200 –физика

Профессор-оқытыўшылар қурамы 8. Үш илим кандидаты, бир үлкен оқытыўшы, төрт ассистент ҳәм бес оқыўға жәрдемши техник хызметкерлер жумыс ислемекте.

   
Фотогалерея