Физика-математика факультети
Физика-математика факультети

Кафедралар

Әмелий математика
Функционал анализ, алгебра ҳәм геометрия
Математикалық анализ ҳәм дифференциаллык теңлемелер
Электро энергетика
Улыўма физика
Ярым өткизгишлер физикасы


Әҳмийетли

www.gov.uz
O'zbekiston Respublikasi Hukumat portali
www.press-service.uz
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati
www.uza.uz
O'zbekiston milliy axborot agentligi
www.edu.uz
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi
www.ziyonet.uz
O'zbekiston Respublikasi Axborot ta'lim tarmog'i

 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ АНАЛИЗ ҲӘМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЛЫК ТЕҢЛЕМЕЛЕР КАФЕДРАСЫ

Кафедра баслыгы: Тлеумуратов Сарсенбай Жақсымуратович
Адрес: Нөкис қаласы, Ч. Абдиров көшеси, №1
Телефон:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Математикалық анализ кафедрасы 1969-жылы шөлкемлестирилди. Кафедраға доцентлерден:

О. Джиемуратов (1969-1976)
О. Булешов (1976-1987)
Қалжанов (1987-1992)
С. Қосбергенов (1992-1994) ҳәм (1999-2004)
Б. Пренов (1995-1996)
У. Раметов (1997-2000)
М. Ибрагимов (2004-2005)
К.Елгондиев (2005-2009)
Б. Отемуратов (2009-2011)

жылларында кафедраға басшылық етти. Ал 2011-жылдың сентябрь айынан баслап доц. С. Тлеумуратов басшылық етпекте.

Ҳәзирги күнде кафедрада 12 профессор-оқытыўшы ислеп атыр. Олардан биреўи С. Қосбергенов илим докторы, ал Б. Пренов, Б. Отемуратов, А.Даўжанов, М. Танирбергенов ҳәм С.Тлеумуратовлар доцент ҳәм илим кандидатлары.

Өзбекстан миллий университети «Математикалық анализ» кафедрасы профессорлары Г. Худойберганов ҳәм А. Ворисовлар саатпай есабында жумыс ислейди. Олар ҳәр жылы магистрларға ҳәм зийрек студентлерге сабақ өтип, кафедраның илимий дәрежесин көтерилиўине өз үлеслерин қосып атыр.

1999-жылы 5A460101 Математикалық анализ қәнигелиги бойынша магистратура ашылып бакалавр тәлим бағдарын питкерген студентлер ушын «Математикалық анализ», ал 2011-жылдан баслап ҳәзирги күнге шекем 5А130101-Математика қәнигелиги (бағдарлар бойынша) магистрлар таярланып келмекте.

Кафедра тәрепинен бакалавр тәлим бағдарларында математикалық анализ, комплексө згериўшили функциялар теориясы, математикалық анализдиң таңламалы баплары, математикалық практикум, жоқары математика пәнлери оқытылады. Магистратура қәнигелиги ушын анализдиң таңламалы баплары, көп комплекс өзгериўшили функциялар теориясы, интеграл формулалар, матрицалы областларда комплекс анализ пәнлери өтиледи.

Соңғы жыллары кафедраның профессор-оқытыўшылары тәрепинен қарақалпақ тилинде оқыў-методикалық қолланбалар баспадан шықты, яғный

Тлеумуратов С. Ж. Турениязова С. Б. «Анық интеграллар ҳәм олардың қолланыўлары», ҚМУ 2013ж.,

Даужанов А.Ш «Улыўмаласқан функцялар теориясына кирисиў» ҚМУ 2013ж.,

Отемуратов Б.П., Тлеумуратов С.Ж., Қутлымуратов Б.Ж., Турениязова С.Б. «Комплекс анализ» ҚМУ 2013ж.,

Отемуратов Б.П., Тлеумуратов С.Ж., Қутлымуратов Б.Ж. «Комплекс анализден өз бетинше жумыслары» ҚМУ 2013ж.,

Тлеумуратов С.Ж., Баймуратова К.А. «Меншиксиз интеграллар ҳәм олардың қолланыўлары» ҚМУ 2013 ж.,

Баймуратова К.А., Абдикадиров С.М. «Санлы избе-излик ҳәм функция лимитлери» ҚМУ 2013 ж.

2012 жылы 11-12 май күнлери университетимизде «Современные проблемы комплексного и функционального анализа» атамадағы Республикалық илимий конференция болып өтти. Бул конференция функционаллық анализ кафедрасы менен биргеликте шөлкемлестирилди.

Университетимизге илимий қәнигелерди жетилистириўде ҳәм раўажландырыўында үлкен үлес қосқан академиклер А. Садуллаев ҳәм А. Аюпов, профессорлар Г. Худойберганов ҳәм А. Ворисовларға Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң «Ҳүрметли профессор» атағы берилди.

Кафедра доценти Б. Отемуратов 2012-жылы 24-октябрден 7-ноябрь аралығында Сибир Федерал университетиниң Математика институтында илимий сапарда болып, усы Математика институтының директоры А.М. Кытманов пенен биргеликте илимий жумысларын даўам етип, алынған илимий нәтийжелерди семинарларда талқылап келди. 2013-жылы декабрь айында университетимиз ректоры М.А. Жуманов пенен биргеликте Новосибирск мәмлекетлик техника университетинде илимий байланысларды күшейтиў мақсетинде сапарда болды.

Сибир федерал университети математика ҳәм информацион технологиялары институты (Россия), Киев университети (Украина), УзИА Романовский атындағы математика ҳәм информатика технологиялар институты, Өзбекстан миллий университети, Ургенч мәмлекетлик университети ҳәм т.б. белгили илимий орайлар менен қатнаста илимий изертлеў жумысларын алып барып атыр.

Кафедрада илимий-падагогикалық кадрлар таярлаў мәселесине айрықша кеўил аўдармақта. Ҳәзирги күнде Пренов Б. ҳәм Б. Отемуратовлардың докторлық диссертациясы темасы ҳәм илимий мәсләҳәтшиси Қарақалпақ мәмлекетлик университети илимий кеңесинде 2012-жыл 27-июнь 8-санлы протоколы менен тастыйықланып, ҳəзирги ўақытта диссертациясы таяр болып семинарлардан өтип атыр.

Билимлендириў:

Бакалавр тәлим бағдары: 5130100-математика

Магистратура қәнигелиги: 5А130101-математика

Профессор оқытыўшылар қурамы-12

Илим докторы-1.

Илими кандидаты-5.

Үлкен оқытыўшы-1.

Ассистент-5.

   
Фотогалерея